Regulamin testowania ubranek sensorycznych Say Mommy

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w rekrutacji do testowania i testowaniu ubranek sensorycznych Say Mommy zwanym dalej „Testowanie”
 2. Testowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://mamy-mamom.pl zwanej dalej „Serwis”
 3. Fundatorem produktów jest 8Business Sp. z o. o., z siedzibą 90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 roku 9 lok. 3U, NIP 7252066580 , zwany dalej „Fundatorem”.
 4. Testowanie w zakresie organizacji, zarządzania stroną, moderacji zgłoszeń do testowania oraz wyboru zwycięskich zgłoszeń zostało powierzone przez Fundatora, Wydawcy Serwisu https://mamy-mamom.pl z siedzibą w Warszawie 03-290, przy ul. Podłużnej 30h lok. 4, zwanej dalej „Organizatorem”.
 5. Wysyłając zgłoszenie do udziału w Testowaniu, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.
 6. W Testowaniu mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18. roku życia, mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze firmy Organizatora oraz w Serwisie.

Zbieranie zgłoszeń

 1. Zbieranie zgłoszeń do udziału w testowaniu trwa od dnia 13.01.2023 r. od godziny 00:00:00 do dnia 22.01.2023 r. do godziny 23:59:59; Zgłoszenia nadesłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Aby mieć szansę wzięcia udziału w Testowaniu, należy wysłać na adres mailowy Organizatora: [email protected] zgłoszenie. Powinno ono zawierać: imię, adres mailowy, wiek dziecka i rozmiar ubrań, oraz odpowiedź na pytanie – dlaczego chce się wziąć udział w testowaniu. Opcjonalnie można również podać link do swojego profilu na Instagramie.
 2. Komisja wyznaczona przez Organizatora wybierze 5 najlepszych spośród zgłoszeń, a ich autorzy zostaną wytypowani do testowania produktów. O zakwalifikowaniu się do Testów, osoby te zostaną powiadomione mailowo. Osoby te dalej zwane są „Testujące Mamy”.
 3. Lista rezerwowa zostanie uruchomiona w momencie braku potwierdzenia uczestnictwa i adresu do wysyłki jednej z wytypowanych osób do Testowania.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające skuteczne przeprowadzenie korespondencji – w tym np. nieodczytanie maila
 5. Osoba wytypowana do Testowania nie ma możliwości odstąpienia prawa do produktu osobom trzecim.

Testowanie produktów

1. Każda Testująca Mama otrzyma drogą pocztową ubranko Say Mommy (1 szt.) wybrane przez Organizatora spośród następujących:

 • Bluza Zmysławek
 • Pajacyk Złączesław
 • Komplet Stawisław
 • Legginsy Złapomir
 • Pajacyk Halinia

2. Testująca Mama jest zobowiązana do przetestowania go w terminie do 19.02.2023 Do tego terminu zobowiązana jest także do:

– wypełnienia ankiety dotyczącej testowanego produktu (zostanie przesłana poprzez mail)  
– przesłania na adres: [email protected] zdjęć z testowania produktu.

3. Jeśli na zdjęciu będzie znajdowało się dziecko, jego wizerunek musi być dobrze zabezpieczony. Zdjęcie nie może naruszać żadnych dóbr osobistych osób znajdujących się na nim.

4. Testująca Mama może wysłać wyłącznie zdjęcia, do których posiada odpowiednie prawa autorskie. Za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich odpowiada wyłącznie osoba Testująca Mama, która zgłosiła pracę i ponosi ona pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa do wykonanej przez Uczestnika pracy.

5. Testująca Mama może wysłać wyłącznie zdjęcia obejmujące wizerunki dzieci, których jest rodzicem lub opiekunem prawnym. Jeżeli zdjęcia z testowania oprócz wizerunków dzieci zawierają także wizerunki osób trzecich, Testująca Mama może je udostępniać innym osobom tylko po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia osób trzecich, których wizerunki znajdują się na udostępnianych Zdjęciach.

6. Zdjęcia z testowania, każda z Testujących mam może zamieścić także na swoich kanałach społecznościowych oznaczając je hashtagiem: #mamytestuja Nie jest to jednak warunkiem koniecznym udziału w Testowaniu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych zgłoszeń.

Zasady testowania

1. Każdej wytypowanej osobie do testowania przysługuje prawo do otrzymania jednego produktu – ubranka sensorycznego Say Mommy.

2. W akcji mogą brać udział Mamy, których Dzieci w czasie testowania są w wieku 0-12 miesięcy. 

3. W sytuacji podejrzeń lub wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik dokonuje wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału w Testowaniu, np. poprzez użycie nieprawdziwych danych osobowych, używanie różnych maili lub dopuszcza się innych działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Uczestnik zostanie wyłączony z udziału w akcji i nie musi być informowany o takiej decyzji przez Organizatora.

4. Organizator zastrzega, że jego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

Dane osobowe uczestników testowania

 1. Dane osobowe Uczestników Testowania są przetwarzane w celu realizacji Testowania.
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Testowaniu.
 3. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na:
      a. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
  b. otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz c. używanie przez Iguana Koncept Anna Kuliberda telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, otrzymywanie informacji handlowych oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Administratorem danych jest Anna Kuliberda Iguana Koncept z siedzibą w Warszawie, przy ul.Podłużnej 30h/4, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celach marketingowych.
 6. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a w zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu Uczestnik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres Iguana Koncept Anna Kuliberda, ul. Podłużna 30h/4, 03-290 Warszawa. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Testowania, użytkownik może skontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail: [email protected]
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
 3. Organizator nie ponowi także odpowiedzialności za niedoręczenie osobom wytypowanym produktu do testowania lub nagrody spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawidłowych danych adresowych 
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizatorowi zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania rekrutacji i terminu wytypowania osób do testowana w czasie jego trwania, jeśli uzna, iż zajdzie taka uzasadniona potrzeba. Uczestnicy Testowania zostaną wówczas o takiej zmianie odpowiednio poinformowani i nie będą mogli dochodzić z tego powodu jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.