Regulamin

Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Iguana Koncept Anna Kuliberda ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem).

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Iguana Koncept Anna Kuliberda z wykorzystaniem serwisu dostępnego w internecie pod adresem mamy-mamom.pl, a także warunki zawierania i rozwiązywania Umów.

 2. Regulamin dostępny jest m.in. na stronie internetowej mamy-mamom.pl

 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz szczegółowych instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej mamy-mamom.pl

 5. Zakazane jest wysyłanie przez Usługobiorcę informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

 6. W przypadku wysłania treści określonych w ust. 5 powyżej Usługodawca może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Usługobiorcy, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 7. Iguana Koncept Anna Kuliberda udostępnia na stronach serwisu łącza do stron internetowych osób trzecich, a korzystając z takich łączy Usługobiorca opuszcza strony serwisu. Iguana Koncept Anna Kuliberda nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, dostępne tam oprogramowanie, produkty i materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia.

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

Usługodawca – Iguana Koncept Anna Kuliberda z siedzibą w Warszawie (03-290), przy ul. Podłużnej 30h/4;

Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze strony mamy-mamom.pl udostępnionej przez Usługodawcę, w szczególności z Serwisu;

Serwis – portal udostępniony na serwerze internetowym pod adresem mamy-mamom.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną;

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej

obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

§ 3

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych zasad od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z danej usługi. Szczegółowe zasady świadczenia danych usług mogą określać odrębne Umowy dostępne na odpowiednich podstronach serwisu.

 2. Usługodawca świadczy w ramach serwisu następujące usługi drogą elektroniczną:

 1. prowadzenie konta Usługobiorcy,

 2. sprzedaż produktów Usługodawcy,

 3. udostępnienie treści przez portale społecznościowe,

 4. przesyłania newslettera (w przypadku udzielenia zgody),

 5. komunikacja z użytkownikiem przez elektroniczne kanały dotarcia (mail, sms, ankiety).

§ 4

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu są następujące:

 1. połączenie z siecią Internet;

 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;

 3. posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta email, dzięki któremu będzie mógł się zalogować do serwisu. Konto email będzie jednocześnie dla serwisu jego identyfikatorem użytkownika.

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i/lub urządzeniem mobilnym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

 1. Przeglądarka zgodna z najnowszymi standardami (Chrome, Firefox, Safari 10+, Edge). Starsze przeglądarki typu Internet Explorer od wersji 9 do 11, Safari 9 nie są wspierane;

 2. Przeglądarka powinna obsługiwać Java Script i standard HTML5.c.;

 3. włączona obsługa Cookies i Java Script.

 1. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcy korzystania z usług.

 4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 5. Dodawanie komentarzy w serwisie mamy-mamom.pl jest bezpłatne. Odbywa się za pośrednictwem serwisu DISQUS. Wszystkie komentarze są przechowywane na koncie DISQUS, a nie w bazie danych Operatora Serwisu. Zobacz zasady korzystanie z DISQUS.

 6. Dostęp do wszelkich treści serwisu, w tym zapisanie się na listę subskrybentów newselttera są bezpłatne, a ich autorzy i serwis nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania. W przypadku wyrażenia zgody przez Usługobiorcę Iguana Koncept Anna Kuliberda zastrzega sobie prawo do przesyłania na podane (podczas zapisywania się na listę subskrybentów newslettera serwisu) adresy mailowe (poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Wszystkie materiały publikowane w serwisie mamy-mamom.pl (artykuły, wpisy o charakterze blogowym, opinie Użytkowników, a także ich pytania do innych Użytkowników) objęte są prawem autorskim i każdy Użytkownik ma prawo do ich modyfikacji. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku jest łamaniem prawa polskiego.

§ 5

Warunki zawierania umów

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą każdorazowo z chwilą wejścia przez Klienta na Stronę Internetową.

 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Usługobiorcę. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Usługobiorcy i Usługodawcy.

§ 6

Dane osobowe Usługobiorcy

 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, adresów e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania podawanych przy rejestracji.

 2. Iguana Koncept Anna Kuliberda oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych Usługodawcy określa Polityka prywatności

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: info@mamy-mamom.pl bądź pisemnie – na adres Iguana Koncept Anna Kuliberda.

 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej, numer telefonu).

 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 8

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem

z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

 2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

 3. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 6 maja 2019 r.

 2. Iguana Koncept Anna Kuliberda zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie mamy-mamom.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

 3. Korzystanie przez użytkownika z Portalu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Newsletter”) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 5. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

Subscribe to our newsletter

autoresponder system powered by FreshMail
 

autoresponder system powered by FreshMail