Regulamin

Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Iguana Koncept Anna Kuliberda ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem).

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Iguana Koncept Anna Kuliberda z wykorzystaniem serwisu dostępnego w internecie pod adresem mamy-mamom.pl, a także warunki zawierania i rozwiązywania Umów.
 2. Regulamin dostępny jest m.in. na stronie internetowej mamy-mamom.pl
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz szczegółowych instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej mamy-mamom.pl
 5. Zakazane jest wysyłanie przez Usługobiorcę informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 6. W przypadku wysłania treści określonych w ust. 5 powyżej Usługodawca może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Usługobiorcy, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 7. Iguana Koncept Anna Kuliberda udostępnia na stronach serwisu łącza do stron internetowych osób trzecich, a korzystając z takich łączy Usługobiorca opuszcza strony serwisu. Iguana Koncept Anna Kuliberda nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, dostępne tam oprogramowanie, produkty i materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia.

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

Usługodawca – Iguana Koncept Anna Kuliberda z siedzibą w Warszawie (03-290), przy ul. Podłużnej 30h/4;

Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze strony mamy-mamom.pl udostępnionej przez Usługodawcę, w szczególności z Serwisu;

Serwis – portal udostępniony na serwerze internetowym pod adresem mamy-mamom.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną;

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej

obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

§ 3

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych zasad od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z danej usługi. Szczegółowe zasady świadczenia danych usług mogą określać odrębne Umowy dostępne na odpowiednich podstronach serwisu.
 2. Usługodawca świadczy w ramach serwisu następujące usługi drogą elektroniczną:
 1. prowadzenie konta Usługobiorcy,
 2. sprzedaż produktów Usługodawcy,
 3. udostępnienie treści przez portale społecznościowe,
 4. przesyłania newslettera (w przypadku udzielenia zgody),
 5. komunikacja z użytkownikiem przez elektroniczne kanały dotarcia (mail, sms, ankiety).

§ 4

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu są następujące:
 1. połączenie z siecią Internet;
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
 3. posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta email, dzięki któremu będzie mógł się zalogować do serwisu. Konto email będzie jednocześnie dla serwisu jego identyfikatorem użytkownika.
 4. W celu prawidłowego korzystania z usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i/lub urządzeniem mobilnym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
 1. Przeglądarka zgodna z najnowszymi standardami (Chrome, Firefox, Safari 10+, Edge). Starsze przeglądarki typu Internet Explorer od wersji 9 do 11, Safari 9 nie są wspierane;
 2. Przeglądarka powinna obsługiwać Java Script i standard HTML5.c.;
 3. włączona obsługa Cookies i Java Script.
 1. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcy korzystania z usług.
 4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 5. Dodawanie komentarzy w serwisie mamy-mamom.pl jest bezpłatne. Odbywa się za pośrednictwem serwisu DISQUS. Wszystkie komentarze są przechowywane na koncie DISQUS, a nie w bazie danych Operatora Serwisu. Zobacz zasady korzystanie z DISQUS.
 6. Dostęp do wszelkich treści serwisu, w tym zapisanie się na listę subskrybentów newselttera są bezpłatne, a ich autorzy i serwis nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania. W przypadku wyrażenia zgody przez Usługobiorcę Iguana Koncept Anna Kuliberda zastrzega sobie prawo do przesyłania na podane (podczas zapisywania się na listę subskrybentów newslettera serwisu) adresy mailowe (poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Wszystkie materiały publikowane w serwisie mamy-mamom.pl (artykuły, wpisy o charakterze blogowym, opinie Użytkowników, a także ich pytania do innych Użytkowników) objęte są prawem autorskim i każdy Użytkownik ma prawo do ich modyfikacji. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku jest łamaniem prawa polskiego.

§ 5

Warunki zawierania umów

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą każdorazowo z chwilą wejścia przez Klienta na Stronę Internetową.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Usługobiorcę. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Usługobiorcy i Usługodawcy.

§ 6

Dane osobowe Usługobiorcy

 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, adresów e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania podawanych przy rejestracji.
 2. Iguana Koncept Anna Kuliberda oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych Usługodawcy określa Polityka prywatności

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: [email protected] bądź pisemnie – na adres Iguana Koncept Anna Kuliberda.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej, numer telefonu).
 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 8

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem

z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 3. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 6 maja 2019 r.
 2. Iguana Koncept Anna Kuliberda zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie mamy-mamom.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 3. Korzystanie przez użytkownika z Portalu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Newsletter”) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 5. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.