Regulamin konkursu z „Super Krówką”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkursem nazywamy konkurs „Konkurs z Super Krówką”
 2. Organizatorem Konkursu jest serwis http://www.mamy-mamom.pl/ należący do Iguana Koncept
  Anna Kuliberda, z siedzibą w Warszawie (03-290), ul. Podłużna 30h/4, NIP 5272312124
 3. Fundatorem Nagród jest firma Me gusto Sp.zo.o. ul. Loteryjki 46D, 01-937 Warszawa NIP
  5252605509
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie http://www.mamymamom.
  pl/
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 23.10.2019 r. – 06.10.2019 r.
  § 2
  WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 6. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności
  prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
  prawnego;
  b) nie jest pracownikiem http://www.mamy-mamom.pl/
 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
  b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu wykonać zadanie polegające
  na przesłaniu pomysłu na zdrowe jesienne śniadanie. Dodatkowo
  można wysłać zdjęcie ilustrujące przepis.
  c)odpowiedzi wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon)
  należy wysłać na adres: [email protected], w tytule wiadomości wpisując „Konkurs z Super Krówką”
 8. Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród zastrzegają sobie prawo do publicznego
  wykorzystania treści zgłoszeń konkursowych (przepisów oraz zdjęć) do celów promocyjnych
  związanych z Konkursem.
 9. Osoba biorąca udział w Konkursie przekazuje Organizatorowi pełne prawa autorskie do
  nadesłanych przepisów oraz zdjęć.
  § 3
  NAGRODY
 10. Nagrodami w konkursie są:
  3 równoważne zestawy słodkich przekąsek wybrane przez Fundatora.
 11. Zdobywcami nagród są 3 osoby, które prześlą najciekawsze według Organizatora odpowiedzi
  (zgodnie z §2, pkt 2b).
 12. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 00.00.2019 r.
 13. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.
 14. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji
  rozstrzyga Organizator.
 15. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
  3 dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
 16. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie http://www.mamymamom.
  pl/
 17. Nagrody będą wysyłane tylko na terenie Polski.
  § 4
  DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 18. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu.
 19. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w
  Konkursie.
 20. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na:
  a. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
  b. otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany adres e-mail
  informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną oraz
  c. używanie przez Iguana Koncept Anna Kuliberda telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
  których jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia
  16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).
 21. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, otrzymywanie informacji
  handlowych oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jest dobrowolne i nie
  wpływa na możliwość wzięcia udziału w Konkursie.
 22. Administratorem danych jest Anna Kuliberda Iguana Koncept z siedzibą w Warszawie, przy ul.
  Podłużnej 30h/4, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji Konkursu, a w
  przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celach marketingowych.
 23. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
  wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a w zakresie, w jakim dane Użytkownika
  przetwarzane są na podstawie zgody, także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym
  momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu Uczestnik powinien zwrócić się z
  odpowiednim żądaniem pisemnie na adres Iguana Koncept Anna Kuliberda. Żądanie usunięcia
  danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w
  Konkursie.
  § 5
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i komunikacyjne, bądź
  jakiekolwiek inne problemy, wpływające na ostateczne wyniki Konkursu. W przypadku
  wystąpienia poważnych problemów technicznych, Organizator uprawniony jest do unieważnienia
  Konkursu. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające lub
  utrudniające Użytkownikowi wzięcie udziału w Konkursie.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych
  lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu email, telefonu lub innych danych
  uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora z Uczestnikiem.
 27. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego udział w Konkursie
  będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  § 6
  REKLAMACJE
 28. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może
  poinformować Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od stwierdzenia przyczyny zaistnienia
  reklamacji.
 29. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni
  kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie
  postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony
  pocztą elektroniczną na adres zgłoszony podczas rejestracji.
 30. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
  § 7
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
  na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 31. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na
  zasadach określonych w Regulaminie.
 32. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
  których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z
  dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009,Nr 201, poz. 1540).
 33. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, oświadczenie Uczestnika uważane jest za
  doręczone Organizatorowi, jeżeli zostanie doręczone na adres Organizatora lub doręczone pocztą
  elektroniczną za potwierdzeniem.