REGULAMIN KONKURSU Z EFEKTIMA PHARMACARE

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „Konkurs z Efektima Pharmacare”
2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl
3. Fundatorem Nagród jest firma Efektima
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 10.03.2015 r. – 24.03.2015 r.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie jego trwania przesłać odpowiedź na pytanie:
„W jaki sposób powiedziałaś otoczeniu o swojej ciąży i jakie były reakcje na tę wiadomość?”
c) Odpowiedzi wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]

§ 3
NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są trzy takie same zestawy kosmetyków Efektima, w których skład wchodzą:
– Mama-Care Ujędrniająco-regenerująca kuracja poporodowa do ciała,
– Mama-Care Delikatne chusteczki do higieny intymnej dla kobiet w ciąży i po porodzie,
– Mama-Care Kuracja zapobiegająca rozstępom dla kobiet w ciąży,
– Mama-Care Kuracja do biustu 5 w 1 dla kobiet w ciąży i podczas karmienia,
– Mama-Care Kuracja do zmęczonych nóg dla kobiet w ciąży.
2. Zdobywcami nagród będą trzy osoby, których odpowiedzi na konkursowe pytanie zostaną uznane za najciekawsze spośród nadesłanych zgłoszeń.
3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 26.03.2015 r.
4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
7. (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie
Konkursu adres e-mail.
7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl
8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Fundator Nagrody. Nagroda zostanie wysłana pocztą.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
telefonu kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.