Regulamin konkursu „SZUMISIE”

Regulamin konkursu „Szumisie”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „Konkurs Szumisie”
2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl
3. Fundatorem Nagród jest firma Szumisie Spółka z o.o. Jamno 73b 99-400 Łowicz
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 25.01-3.02.2016.

 

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu:
1. odpowiedzieć na pytanie: „Ile rodzajów szumu może wydawać Szumiś?”,
2. zaproponować krótkie hasło reklamowe dla Szumisiów.
c) Odpowiedzi wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]

3. Zgłaszając hasło do konkursu, jego autor zrzeka się się tym samym praw autorskich do niego. Prawa autorskie do zgłoszonych haseł reklamowych przejmuje Fundator nagród.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są 3 nagrody: za 1 miejsce – Szumiś Maskotka Dziewczynka lub Chłopiec, za 2 miejsce – Szumiś Śpiący Maskotka, za 3 miejsce – Szumiś Śpiący Główka.
2. Zdobywcami nagród będą 3 osoby, których odpowiedzi zostaną uznane za najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń.
3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 5.02.2016.
4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
kilku godzin od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie
Konkursu adres e-mail.
7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl
8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Fundator Nagrody.
9. Nagrody wysyłane są tylko na terenie Polski

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
telefonu kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.