Regulamin konkursu Kido

Regulamin konkursu Kido

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „Konkurs Kido”

2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl

3. Fundatorem Nagród jest firma KIDO Tomasz Dyła, ul. Nowogrodzka 10/7, 00-511 Warszawa

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach  4.07.2016 – 22.07.2016

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela

ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu odpowiedzieć na pytania:

      1. W ilu wariantach kolorystycznych można kupić rowerek biegowy Kido Classic?

      2.  Jak najchętniej spędzasz wakacyjny czas z dzieckiem na powietrzu? Opisz krótko.

c) Odpowiedzi wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodą w konkursie jest rowerek biegowy Kido Classic w wybranym przez zwycięzcę wariancie kolorystycznym.

2. Zdobywcą nagrody jest jedna osoba, która poprawnie odpowie na pierwsze pytanie oraz udzieli najciekawszej według fundatora nagrody odpowiedzi na pytanie nr 2.

3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni do dnia 25 lipca br.

4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i

interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu

kilku godzin od wybrania Laureata Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie

Konkursu adres e-mail.

7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl

8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Fundator Nagrody.

9. Nagrody wysyłamy tylko na terenie Polski

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru

telefonu kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.