Regulamin „Konkurs ze smykiem”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „Konkurs ze Smykiem”
2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl
3. Fundatorem Nagród jest firma E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 3-10.06.2015

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie jego trwania przesłać propozycję rymowanego zakończenia zdania:„ Gdy nuda dopada mojego Smyka…”
c) Odpowiedzi wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]

§ 3
NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie jest pięć Zestawów Maluszka marki Trefl – po jednym dla każdego laureata.
  2. Zdobywcami nagród będzie 5 osób, których rymowane zakończenia zostaną uznane za najciekawsze spośród nadesłanych zgłoszeń.
  3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 12.06.2015
  4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.
  5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
  interpretacji rozstrzyga Organizator.
  6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
  kilku godzin od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie
  Konkursu adres e-mail.
  7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl
  8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Fundator Nagrody.
  9. Nagrody wysyłamy tylko na terenie Polski

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
  danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
  telefonu kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
  2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.