Regulamin konkursu – Sen w ciąży

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „Konkurs: sen w ciąży”

2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl

3. Fundatorem Nagród jest firma ABC Kid Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, NIP 525-254-71-72

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 20.11. – 3.12.2017

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela

ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu odpowiedzieć na pytanie:

Jaki jest Twój sposób na przespaną noc w ciąży?

c) Odpowiedzi wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:

I Miejsce przytulanka Nattou + Nattou Spiralna zabawka + naklejki ścienne dekoracyjne Fun To See

II miejsce – przytulanka Nattou + naklejki ścienne dekoracyjne Fun To See

III miejsce – przytulanka Nattou

2. Zdobywcami nagród są 3 osoby, które udzieliły najciekawszej według Organizatora odpowiedzi na pytanie konkursowe.

3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 8 grudnia br.

4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 2 dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl

8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Fundator Nagrody.

9. Nagrody wysyłamy tylko na terenie Polski

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru

telefonu kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.