REGULAMIN „WAKACYJNEGO KONKURSU”

Regulamin „Wakacyjnego konkursu”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkursem nazywamy „Wakacyjny konkurs”
2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl
3. Fundatorem Nagród jest firma Empik e-commerce Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 25.08.2015-3.09.2015

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu odpowiedzieć na pytanie:
„Wakacje to czas zwiedzania, zdobywania nowych umiejętności i odkrywania świata. Czego w te wakacje nauczyło się Twoje dziecko?

c) Odpowiedzi wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]

§ 3
NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie jest pięć bajek DVD z serii Miffy – po jednej dla każdego laureata.
2. Zdobywcami nagród będzie 5 osób, których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze spośród nadesłanych zgłoszeń.
3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 4.09.2015
4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
kilku godzin od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie
Konkursu adres e-mail.
7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl
8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Fundator Nagrody.
9. Nagrody wysyłamy tylko na terenie Polski

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
telefonu kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.