Regulamin konkursu ze Smoby

Regulamin konkursu ze Smoby

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „Konkurs ze Smoby”
2. Organizatorem Konkursu jest serwis http://www.mamy-mamom.pl/ należący do Iguana Koncept Anna Kuliberda,  z siedzibą w Warszawie (03-290), ul. Podłużna 30h/4

3. Fundatorem Nagród jest firma Simba Toys Polska, z siedzibą w Warszawie (02-247), ul. Flisa 2.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie http://www.mamy-mamom.pl/

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 11.12-30.12.2017.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem http://www.mamy-mamom.pl/

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu wykonać poniższe zadanie:
Utrwalić (napisać, narysować, nagrać itd.) świąteczne życzenia dla swojego dziecka. Życzenia mogą mieć dowolną formę np. graficzną, tekstową, filmową.
c) utrwalone życzenia wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]

3. Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród zastrzegają sobie prawo do publicznego wykorzystania treści zgłoszeń konkursowych do celów promocyjnych związanych z Konkursem.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są: 4 zabawkowe zestawy kulinarne Smoby, na które składają się:
– 2 zestawy Fabryka Czekoladek Smoby
– 2 zestawy Fabryka Lizaków Smoby
2. Zdobywcami nagród są cztery osoby, które prześlą najciekawsze według Organizatora życzenia (zgodnie z §2, pkt 2b).
3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 3.01.2018.
4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
2 dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie http://www.mamy-mamom.pl/

8. Nagrody będą wysyłane tylko na terenie Polski.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
telefonu kontaktowego.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.