Regulamin konkursu z Szumisiami

Regulamin konkursu „Szumisie”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „Konkurs Szumisie”

2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl

3. Fundatorem Nagród jest firma Szumisie Spółka z o.o. Jamno 73b 99-400 Łowicz

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 26.05.2016-1.06.2016

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela

ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu:

  • Polubić fanpage: Mamy Mamom oraz Szumisie
  • Dokończyć zdanie „Szumiś to fajny miś, bo…” i opublikować na swoim profilu (tablicy) na Facebooku, razem z hasztagami #mamymamompolecaja #szumisie

  • Uwaga! Publikacja na facebooku musi mieć status publicznej wiadomości.

NAGRODY

  1. Nagrodami w konkursie są 4 nagrody dla zwycięskich zgłoszeń.

2. Zdobywcami nagród będą 4 osoby, których opublikowane na Facebooku zdania zostaną uznane przez nas za najlepsze spośród wszystkich zgłoszeń.

3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 3.06.2016.

4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i

interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od rozwiązania konkursu.

7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl

8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Fundator Nagrody.

9. Nagrody wysyłane są tylko na terenie Polski

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru

telefonu kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.