Regulamin Konkursu z NUK

Regulamin konkursu z NUKIEM

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „Konkurs z NUK”
2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl
3. Fundatorem Nagród jest firma Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 21.12.2015-30.12.2015

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu odpowiedzieć na pytania:
1. Kiedy wybrać ustnik plastikowy, kiedy silikonowy a kiedy gumowy do kubka niekapka?
2. Za co cenisz markę NUK?

c) Odpowiedzi wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są 3 nagrody główne – kubki niekapki NUK (do wyboru Starter Cup, Trainer Cup, Vario Cup) oraz 5 nagród wyróżnienia – smoczki uspokajające NUK Freestyle.
2. Zdobywcami nagród będzie 8 osób, których odpowiedzi zostaną uznane za najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń – w tym 3 najlepsze odpowiedzi zostaną nagrodzone kubkami (po jednym dla każdego), a autorzy 5 odpowiedzi zasługujących na wyróżnienie otrzymają smoczki (po jednym dla każdego).
3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 31.12.2015
4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
kilku godzin od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie
Konkursu adres e-mail.
7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl
8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Fundator Nagrody.
9. Nagrody wysyłamy tylko na terenie Polski

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
telefonu kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.