Regulamin konkursu z Akademią Umysłu

REGULAMIN KONKURSU Z AKADEMIĄ UMYSŁU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „Konkurs z Akademią Umysłu”
2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl
3. Fundatorem Nagród jest firma Formsoft Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 23.
4.Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 4.11-13.11.br.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie jego trwania przesłać odpowiedź na pytanie:
„Jaka jest Wasza ulubiona, wspólna zabawa z dzieckiem?”
c) Odpowiedzi wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię,
nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]

§ 3
NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie jest 10 zestawów (książka + płyta DVD) pt. „Na pomoc! Dziecko się nudzi”.
2. Zdobywcami nagród będzie 10 osób, których odpowiedzi na konkursowe pytanie zostaną uznane za najciekawsze spośród nadesłanych zgłoszeń. Każdy laureat otrzymuje jedną nagrodę.
3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 16.11.2015 r. na stronie www.mamy-mamom.pl
4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
7. (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie
Konkursu adres e-mail.
8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Fundator Nagrody. Nagroda zostanie wysłana pocztą.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
telefonu kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także
zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z
wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.