Regulamin konkursu „Wyspana rodzina”

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkursem nazywamy konkurs pt. „Wyspana rodzina”
 2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl
 3. Fundatorem Nagród jest firma PlantPur z siedzibą w Oleśnicy 56-400, ul. Gliniana 1
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 12.06-12.07.2017

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
  czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
  ustawowego lub opiekuna prawnego;
  b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
  b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu:

   1. Polubić stronę PlantPur na Facebooku – https://www.facebook.com/plantpur/
   2. Udostępnić publicznie na swoim profilu na Facebooku grafikę konkursową: https://www.facebook.com/MamyMamom/photos/p.1354437881276159/1354437881276159/?type=3&theater
   3. Dokończyć zdanie „Wyspana rodzina to…”

  c) Odpowiedzi na pytanie nr 3. wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (link do profilu na Facebooku, imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]

§ 3
NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:
  • za I miejsce – materac PlantPur Natural oraz materac PlantPur Baby
  • za II miejsce – materac PlantPur Baby oraz kupon uprawniający do 40% zniżki na dowolny materac z oferty PlantPur
  • za III miejsce – kupon uprawniający do 25% zniżki na dowolny materac z oferty PlantPur
 1. Zdobywcami nagród będą 3 osoby, których propozycje rozwiązania zadania konkursowego zostaną uznane za najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń.
 2. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 17.07.2017
 3. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
  interpretacji rozstrzyga Organizator.
 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
  kilku godzin od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie
  Konkursu adres e-mail.
 6. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl
 7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Fundator Nagrody.
 8. Nagrody wysyłamy tylko na terenie Polski

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
  danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
  telefonu kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator wraz z Fundatorem Nagród zastrzega sobie prawo publikowania treści wybranych zgłoszeń w internecie.
 3. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu.