Regulamin konkursu „Wygraj Szumisia”

Regulamin konkursu „Wygraj Szumisia”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy konkurs „Wygraj Szumisia”

2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl

3. Fundatorem Nagród jest firma Szumisie Spółka z o.o. Jamno 73b 99-400 Łowicz

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 18.09.-2.10.2017

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela

ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu odpowiedzieć na dwa pytania konkursowe:

  1. Jakie rodzaje szumu są ukryte w Szumisiach? Wymień wszystkie 5

  2. O czym myśli Szumiś na zdjęciu?

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w konkursie są 4 Szumisie (2 x Szumisiek szary z aplikacją + 2 x Szumisia biała z aplikacją) dla dla zwycięskich zgłoszeń, po jednym dla każdego.

2. Zdobywcami nagród będą 4 osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe nr 1 oraz udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie nr 2.

3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 5.10.2017

4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od rozwiązania konkursu.

7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl

8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Fundator Nagrody.

9. Nagrody wysyłane są tylko na terenie Polski

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.