Regulamin konkursu Wola

Regulamin konkursu Wola

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „Konkurs Wola”

2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl

3. Fundatorem nagród jest firma Wola z siedzibą przy ul. Długiej 30, w Zduńskiej Woli (98-220), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000221003, NIP 829 164 09 48, Regon 731655525.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 1.09-14.09.2016

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela

ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu odpowiedzieć na pytanie:

Jaki jest idealny wzór na skarpetkach mojego dziecka i dlaczego?

  1. odpowiedzi wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są bony zakupowe do wykorzystania w sklepie www.wola.pl, o następującej wartości:

– za I miejsce – bon 150 zł

– za II miejsce – bon 100 zł

– za III miejsce – bon 50 zł

Bony będą miały postać specjalnych kodów, które należy wpisać w trakcie składania zwycięskiego zamówienia na stronie www.wola.pl.

2. Zdobywcami nagród są trzy osoby, które udzielą najciekawszej według fundatora nagrody odpowiedzi na pytanie konkursowe.

3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 16.09.2016.

4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i

interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu

2 dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl

8. Nagroda w postaci unikalnego kodu zostanie przekazana zwycięzcom drogą mailową, na podany w zgłoszeniu konkursowym adres.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru

telefonu kontaktowego.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.