Regulamin konkursu „Świąteczny brzuszek”

Regulamin konkursu „Świąteczny brzuszek”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkursem nazywamy konkurs „Świąteczny brzuszek”.
2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl
3. Fundatorem Nagród jest firma HAPPY MUM.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 21.12.2015-5.01.2016

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie jego trwania przesłać zdjęcie o tamatyce bożonarodzeniowej, prezentujące ciążowy brzuszek. Zdjęcie musi być własnością autora wiadomości, co deklaruje on swoim uczestnictwem w konkursie.
c) Zdjęcia wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected].
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację nadesłanych zdjęć na stronie www.mamy-mamom.pl.

 

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są 3 t-shirty „keep calm” z kolekcji Happy Mum.
2. Zdobywcami nagród będą 3 osoby, których zdjęcia zostaną uznane za najładniejsze spośród nadesłanych zgłoszeń. Każdy laureat otrzyma 1 nagrodę.
3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 7.01.2016
4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
kilku godzin od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie
Konkursu adres e-mail.
7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl
8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Fundator Nagrody.
9. Nagrody wysyłane są tylko na terenie Polski.

 

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
telefonu kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.