Regulamin konkursu Siluetta

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „Konkurs Siluetta”
2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl
3. Fundatorem Nagród jest Pracownia Sylwetki i Urody Siluetta, ul. Sady Żoliborskie 13a, 01-772 Warszawa.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 10.03-31.03.2017.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu:

    1. Polubić fanpage Siluetta – LINK
    2. Odpowiedzieć na pytanie: Jakie zabiegi na rozstępy oferuje Pracownia Sylwetki i Urody Siluetta? (wymień je)
    3. Udzielić odpowiedzi (w dowolnej formie) na pytanie: Czy przy małym dziecku można dbać o urodę? Napisz lub pokaż nam swój najlepszy, domowy sposób na pielęgnację.

c) Odpowiedzi wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na dowolny zabieg (poza medycyną estetyczną) w Pracowni Sylwetki i Urody Siluetta.
2. Zdobywcą nagrody będzie 1 osoba, której odpowiedzi zostaną uznane za najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń.
3. Laureat zostanie wybrany i ogłoszony dnia 5.04.2017.
4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na równowartość pieniężną.
5. Zwycięzca konkursu zgadza się  na zrobienie zdjęcia podczas zabiegu voucherowego oraz na publikację zdjęcia na fanpage Pracownia Sylwetki i Urody Siluetta.

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
kilku godzin od rozstrzygnięcia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
8. Dodatkowo – informacja o zwycięzcy zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl
9. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Fundator Nagrody.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
telefonu kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.