Regulamin konkursu Sango Trade

Regulamin konkursu Sango Trade

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „Konkurs Sango Trade”

2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl

3. Fundatorem Nagród jest firma Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Kościuszki 19 a ,NIP 514 017 78 82

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 14.08-31.08.2017

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu wykonać poniższe zadania:

    1. Dokończyć zdanie: „Podróż z dzieckiem jest jak…”

    2. Odpowiedzieć poprawnie na pytanie: Ile wzorów poduszek na rękę jest dostępnych w sklepie www.sangotrade.pl?

c) odpowiedzi wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]

3. Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród zastrzegają sobie prawo do wykorzystania treści zgłoszeń konkursowych do celów promocyjnych związanych z Konkursem.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są:

  • 1 NAGRODA GŁÓWNA – Torba 3 w 1 Baby Travel Sango Trade
  • 2 WYRÓŻNIENIA – Poduszka na rękę Sango Trade

2. Zdobywcami nagród są trzy osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytanie nr 2 z §2 pkt. 2b oraz zgłoszą najciekawsze propozycje w odniesieniu do zadania konkursowego nr 1 z §2 pkt. 2b.

3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 4.09.2017.

4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 2 dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl

8. Nagrody będą wysyłane tylko na terenie Polski.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.