Regulamin konkursu „Pokaż nam swoją halloweenową dynię”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „Konkurs z Chocolissimo”
2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl
3. Fundatorem Nagród jest firma MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp.k.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 13.10.2015 r. – 25.10.2015 r.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie jego trwania przesłać zdjęcie konkursowe dyni na halloween
c) Zdjęcie wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]
d) Serwis mamy-mamom.pl zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych na konkurs zdjęć na stronie mamy-mamom.p

§ 3
NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są trzy takie same zestawy czekoladek Chocolissimo, w każdym :
– Kapelusz wiedźmy i nietoperze
– Gorąca czekolada na halloween
2. Zdobywcami nagród będą trzy osoby, których nadesłane zdjęcia dyni zostaną uznane za najciekawsze spośród wszystkich zgłoszeń.
3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 26.10.2015 r.
4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu kilku godzin od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl
8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Fundator Nagrody.
9. Nagrody wysyłamy na terenie Polski

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.