Regulamin konkursu OZNACZONE.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkursem nazywamy konkurs „Konkurs Oznaczone.pl”

2. Organizatorem Konkursu jest serwis https://www.mamy-mamom.pl/ należący do Iguana Koncept Anna Kuliberda, z siedzibą w Warszawie (03-290), ul. Podłużna 30h/4, NIP 5272312124

3.Fundatorem Nagród jest firma:

GOEDGEMERKT BV
NIJVERHEIDSWEG-NOORD 130-5
3812PN AMERSFOORT, Holandia 
NIP UE: NL817123015B01

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie https://www.mamymamom.pl/

5.Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 8.11.2019 – 18.11.2019 r.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego;
b) nie jest pracownikiem https://www.mamy-mamom.pl/

2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu wykonać zadania polegające na:

  • polubieniu strony https://www.facebook.com/Oznaczone-1362599880445442/
  • przesłaniu poprawnej odpowiedzi na pytanie nr 1: Wymień m.in. trzy bajki Disneya, z którymi marka OZNACZONE oferuje naklejki?
  • przesłaniu odpowiedzi na pytanie nr 2: Jaka jest najcenniejsza rzecz dla Twojego dziecka, której zgubienie byłoby największym nieszczęściem?


c)odpowiedzi na pytania wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected], w tytule wiadomości wpisując „Konkurs Oznaczone.pl”

3.Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród zastrzegają sobie prawo do publicznego wykorzystania treści zgłoszeń konkursowych do celów promocyjnych związanych z Konkursem.

4.Osoba biorąca udział w Konkursie przekazuje Organizatorowi pełne prawa autorskie do nadesłanych treści.


§ 3
NAGRODY

1.Nagrodami w konkursie są zestawy Oznaczone.pl:

za I miejsce – Zestaw podstawowy Back2School

za II miejsce – Zestaw naklejek na odzież z postaciami Disneya

za III miejsce – Zestaw naprasowanek na odzież (50 naklejek)

2. Zdobywcami nagród są 3 osoby, które wypełnią warunki uczestnictwa i prześlą najciekawsze według Organizatora odpowiedzi na pytanie nr 2 (zgodnie z §2, pkt 2b).

3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 20.11.2019 na stronie mamy-mamom.pl

4.Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.

5.Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

7.Nagrody będą wysyłane tylko na terenie Polski.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu.

2.Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

3.Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na:
a. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
b. otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz
c. używanie przez Iguana Koncept Anna Kuliberda telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).

4.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, otrzymywanie informacji handlowych oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jest dobrowolne i nie
wpływa na możliwość wzięcia udziału w Konkursie.

5.Administratorem danych jest Anna Kuliberda Iguana Koncept z siedzibą w Warszawie, przy ul.Podłużnej 30h/4, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celach marketingowych.

6.Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a w zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu Uczestnik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres Iguana Koncept Anna Kuliberda. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i komunikacyjne, bądź jakiekolwiek inne problemy, wpływające na ostateczne wyniki Konkursu. W przypadku wystąpienia poważnych problemów technicznych, Organizator uprawniony jest do unieważnienia
Konkursu. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające lub utrudniające Użytkownikowi wzięcie udziału w Konkursie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu email, telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora z Uczestnikiem.

4.Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego udział w Konkursie będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 6
REKLAMACJE

1.O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od stwierdzenia przyczyny zaistnienia reklamacji.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony
pocztą elektroniczną na adres zgłoszony podczas rejestracji.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009,Nr 201, poz. 1540).

4.Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, oświadczenie Uczestnika uważane jest za doręczone Organizatorowi, jeżeli zostanie doręczone na adres Organizatora lub doręczone pocztą elektroniczną za potwierdzeniem.