Regulamin konkursu z mifold!

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „Konkurs mifold”
2. Organizatorem Konkursu jest serwis http://www.mamy-mamom.pl/ należący do Iguana Koncept Anna Kuliberda,  z siedzibą w Warszawie (03-290), ul. Podłużna 30h/4

3. Fundatorem Nagród jest firma mifold.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie http://www.mamy-mamom.pl/

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 27.06.2018-15.07.2018

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem http://www.mamy-mamom.pl/

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu wykonać poniższe zadanie:
Podziel się z nami sprytnym patentem, który stosujesz jako mama.
c)odpowiedzi  wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]

3. Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród zastrzegają sobie prawo do publicznego wykorzystania treści zgłoszeń konkursowych do celów promocyjnych związanych z Konkursem.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są 2 siedzonka mifold w losowo wybranym kolorze.
2. Zdobywcami nagród są dwie osoby, które prześlą najciekawsze według Organizatora odpowiedzi (zgodnie z §2, pkt 2b).
3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 18.07.2018
4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
2 dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie http://www.mamy-mamom.pl/

8. Nagrody będą wysyłane tylko na terenie Polski.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
telefonu kontaktowego.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnicy wyrażają tym samym zgodę dla firmy Iguana Koncept Anna Kuliberda zarejestrowanej w Warszawie przy ul. Podłużnej 30h/4, NIP 527 231 21 24, [email protected], tel 509 442 661 – na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i realizacji konkursu zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. Jednocześnie każdy Uczestnik potwierdza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści jego danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa wycofania zgody w każdym czasie.

3. Organizator Konkursu zapewnia, że dane nadesłane przez Uczestników będą zachowane jedynie na czas trwania i zrealizowania konkursu. Po zakończeniu wszelkich działań konkursowych Organizator usunie dane Uczestników.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.