REGULAMIN KONKURSU „MARWIT DLA ZABIEGANYCH MAM”

REGULAMIN KONKURSU
„Marwit dla zabieganych mam ”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin niniejszy ustanawia zasady przeprowadzenia Konkursu „Marwit dla zabieganych mam” (dalej: „Konkursu”) oraz określa prawa i obowiązki jego Organizatora oraz Uczestników.

1.2. Konkurs organizowany jest przez Marwit Sp. z o.o. z siedzibą w Zławieś Wielka 29a, kod 87-134 Zławieś Wielka, NIP: 879-24-67-461, Regon 340105075, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000246103, dalej zwaną: „Organizatorem”.

1.3. Przedmiotem Konkursu jest wstawienie zdjęcia drugiego śniadania z produktem Marwit, które uczestniczki zjadają w pracy i wpisanie krótkiej rady jak w codziennym biegu zadbać o zdrową dietę i opublikowanie go w komentarzu na profilu Facebook Mamy Mamom

1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.5. Bieg terminu składania zgłoszeń konkursowych rozpoczyna się w dniu 18.03.2016 oraz upływa w dniu 8.04.2016

1.6. Dane osobowe uczestników Konkursu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników, są przetwarzane wyłącznie w celu wytypowania zwycięzcy i skontaktowania się z nim po rozstrzygnięciu Konkursu w celu przesłania Nagrody. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie wyżej wskazanym. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronią danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swych danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w konkursie.

1.7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www: www.mamy-mamom.pl

 

2. Uczestnictwo w Konkursie

2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.2. Uczestnikami Konkursu („Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe w Polsce, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.4. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, spełniająca wymagania, oznaczone w treści niniejszego pkt. 2, która dokona prawidłowego Zgłoszenia Konkursowego z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt. 1.5.

2.5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. Zgłoszenie konkursowe

3.1. Aby dokonać Zgłoszenia Konkursowego należy opublikować na profilu Mamy Mamom, na portalu Facebook, post ze zdjęciem drugiego śniadania z produktem Marwit, które Uczestnik zjada w pracy i wpisanie krótkiej rady jak w codziennym biegu zadbać o zdrową dietę.

3.2. Uczestnik przesyłając opis zapewnia Organizatora, że nie narusza on praw osób trzecich a w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich, jest twórcą (autorem) zamieszczonego zdjęcia i porady oraz że przysługują mu do nich prawa autorskie w zakresie niezbędnym do udzielenia Organizatorowi licencji o której mowa w ust pkt 3.3. poniżej.

3.3. Przesyłając zdjęcie drugiego śniadania i poradę Uczestnik udziela Organizatorowi zgodnie z postanowieniami art. 921 § 3 kodeksu cywilnego nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych do korzystania z treści konkursowych, o których mowa w pkt 1.3 niniejszego regulaminu, na wszelkich znanych polach eksploatacji w tym do:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia i tekstu- wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia i utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie i tekst utrwalono -wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania zdjęcia i tekstu w sposób inny niż określony w pkt 3.3. b) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania zdjęcia i tekstu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3.4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania i udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych do treści konkursowych, w tym ich opracowywania.
3.5. Uczestnik upoważnia Organizatora do rozpowszechniania przekazanych treści konkursowych (zarówno w wersji oryginalnej jak i w ramach opracowania) bez podawania imienia i nazwiska ani pseudonimu autora (uczestnika).
3.6. Organizator może również upoważnić inne osoby do korzystania z dzieła w zakresie i zgodnie z powyższą licencją.

4. Zasady wyłaniania Laureatów Konkursu

4.1. Laureatów Konkursu wybierze Komisja Konkursowa, złożona z pracowników Organizatora.

4.2. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów, oceniając Zgłoszenia Konkursowe według następujących kryteriów:
a) pomysłowości,
b) zgodności pracy z tematyką konkursu,

4.3. Zgłoszenia Konkursowe naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również naruszające przepisy prawa lub dobre obyczaje (w tym zasady netykiety) Komisja Konkursowa odrzuci. O odrzuceniu Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

4.4. Laureaci Konkursu, w liczbie 3, zostaną wyłonieni na podstawie niezależnej, kolegialnej decyzji Komisji Konkursowej, wydanej i ogłoszonej nie później niż w ciągu 7 dni po dacie upływu terminu przesyłania Zgłoszeń.

4.5. Decyzja Komisji Konkursowej, o których mowa w pkt. 4.4, będzie ogłoszona za pośrednictwem strony Mamy Mamom na portalu Facebook. Powyższe oznacza również, że nicki Laureatów Konkursu, zostaną w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu opublikowane na ww. stronie internetowej, na co każdy z Uczestników, składając Zgłoszenie Konkursowe, wyraża zgodę.

5. Nagrody

5.1. W Konkursie ustanawia się dla każdego ze Laureatów Konkursu następującą nagrodę rzeczową:
– nagroda główna: zestawy świeżych produktów Marwit: (Zupa Krem, Smoothie, świeży sok Marwit, Marwitki) książka akcja Marwitalizacja oraz lunchbox Marwit
– 2 nagrody dodatkowe: zestawy świeżych produktów Marwit: (Zupa Krem, Smoothie, świeży sok Marwit, Marwitki) i szklanka Marwit

5.2. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o przyznaniu nagród oraz o sposobie i terminie ich przekazania, poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia odpowiedniej decyzji Komisji Konkursowej.

5.3. Wydanie nagród nastąpi pod następującymi warunkami:

5.3.1. W odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o przyznaniu nagród Laureaci, w terminie 30 dni od dnia otrzymania ww. informacji, prześlą do Organizatora swoje dane adresowe.

5.3.2. Przesłane dane adresowe dotyczyć będą adresu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. W razie naruszenia postanowień pkt. 5.3. przez danego Laureata Konkursu obowiązek wydania nagrody na jego rzecz wygasa.

5.5. Nagrody wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Poza nagrodą rzeczową, każdy z Laureatów Konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Laureatowi, ale zostanie pobrana przez Organizatora, jako płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego.
5.6. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do żądania równowartości wyróżnień i nagród w formie ekwiwalentu pieniężnego.

6. Odpowiedzialność

6.1. Składając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik jednocześnie zapewnia, że w wyniku złożenia przez niego Zgłoszenia Konkursowego nie doszło do naruszenia czyichkolwiek dóbr osobistych ani praw autorskich (majątkowych i osobistych) ani praw zależnych.

6.2. W wypadku, gdyby podmiot trzeci wystąpił przeciwko Organizatorowi z zasadnym roszczeniem, dotyczącym naruszenia dóbr osobistych lub praw, o których mowa w pkt. 6.1, w związku z treścią Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik, który złożył ww. Zgłoszenie, zobowiązany będzie takie roszczenia zaspokoić, zwalniając Organizatora od odpowiedzialności z tego tytułu.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika, a w szczególności przez Laureata Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu, niezgodnych ze stanem faktycznym.

6.4. Zastrzeżenie z pkt. 6.3. ma zastosowanie w szczególności do:

6.4.1. braku możliwości nawiązania kontaktu z Uczestnikiem wskutek podania nieistniejącego, niepełnego lub błędnego adresu poczty elektronicznej.

6.4.2. braku możliwości przekazania nagrody w związku z niepodaniem, podaniem błędnych albo niepełnych danych adresowych.

6.4.3. zmian danych, które nastąpiły po ich podaniu przez Uczestnika Organizatorowi, w sytuacji, w której Uczestnik nie poinformował Organizatora o zmianie.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być składane na adres Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej albo na piśmie – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia albo ujawnienia się okoliczności, stanowiących podstawę reklamacji.

7.2. Organizator w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

8. Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

8.2. Do upływu terminu składania Zgłoszeń Konkursowych Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu w wypadku wystąpienia ważnych przyczyn. O zmianie oraz o przyczynach dokonania zmiany Organizator powiadomi Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.3. W razie otrzymania informacji o zmianie regulaminu Uczestnik, który został poinformowany, ma możliwość rezygnacji z udziału w Konkursie. W tym celu Uczestnik składa Organizatorowi stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.