Regulamin konkursu „Jesienny niezbędnik mamy”

 

Regulamin konkursu Jesienny niezbędnik mamy

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy „Konkurs Jesienny niezbędnik mamy”

2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.mamy-mamom.pl

3. Fundatorem Nagród jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek
BIOMED Spółka Akcyjna

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie www.mamy-mamom.pl

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 27.09.2016 do 7.10.2016

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela

ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem www.mamy-mamom.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu odpowiedzieć na pytanie:

Który z produktów uważasz za swój jesienny must have ? Wybór uzasadnij. (produkty to: Suplement diety Harmonella, preparat Orsalit plus smektyn, Provag żel, Provag emulsja do higieny intymnej).

c) odpowiedzi wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres, telefon) należy wysłać na adres: [email protected]

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są 3 identyczne zestawy, w skład których wchodzą:

– 1 opakowanie Orsalit plus smektyn (6 saszetek),

– 1 opakowanie Harmonella (30 kapsułek),

– 1 żel Provag 30 g

– 1 emulsja Provag 150 ml.

2. Zdobywcami nagród są trzy osoby, które udzielą najciekawszych według organizatora nagrody odpowiedzi na pytanie konkursowe.

3. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 11.10.2016

4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i

interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu

2 dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie www.mamy-mamom.pl

8. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą na podane przez nich w mailu adresy.

9. Nieodebrana nagroda przez zwycięzcę nie będzie ponownie wysyłana.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru

telefonu kontaktowego.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.