REGULAMIN DZIAŁU „POZNAJMY SIĘ”

§ 1

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad korzystania i funkcjonowania Działu „Poznajmy się” należącego do serwisu internetowego www.mamy-mamom.pl.
 1. Regulamin określa prawa i obowiązki korzystających z Działu Użytkowników, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora strony.
 1. Każdy zainteresowany korzystaniem z Działu zobowiązany jest do zapoznania się z całością regulaminu i jest zobowiązany do przestrzegania jego zapisów.

 

§ 2

Definicje

Regulamin – przedmiotowy dokument wraz ze stanowiącymi jego integralną część wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które zostały udostępnione Użytkownikom do zapoznania się oraz które normują prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora.

Serwis – Portal Mamy-mamom dostępny pod adresem mamy-mamom.pl.

Dział – Dział „Poznajmy się” należący do serwisu mamy-mamom.pl, mieszczący się pod adresem: www.mamy-mamom.pl/poznajmy-sie

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Iguana Koncept Anna Kuliberda, ul. Podłużna 30h/4, 03-290 Warszawa.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskuje możliwość korzystania z Działu.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne.

Spam – wysyłanie przez Użytkownika zdjęć, a także jakichkolwiek innych elementów o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Administratora, a także wysyłanie i udostępnianie w Dziale zdjęć i jakichkolwiek elementów wulgarnych lub z jakikolwiek innych powodów niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

Zdjęcia – fotografie dzieci udostępniane w Dziale przez Użytkownika.

Galeria – zbiór nadesłanych i opublikowanych na stronie Działu zdjęć.

 

§ 3

Cel i przedmiot Działu

 1. Celem Działu jest umożliwienie Użytkownikom prezentowania publicznego zdjęć swoich nowo narodzonych dzieci i tym samym udostępnianie ich innym osobom w sposób i w zakresie zgodnym z zapisami Regulaminu oraz wolą Użytkownika.

 

§ 4

Korzystanie z Działu

 1. Korzystanie z Działu jest bezpłatne.
 2. Jeden Użytkownik może dodać do Galerii 1 Zdjęcie każdego posiadanego dziecka.
 3. W celu dodania Zdjęcia, Użytkownik korzysta z przycisku „Dodaj zdjęcie”.
 4. Dodając Zdjęcie do Galerii, Użytkownik oświadcza, że:
  1. Spełnia warunki korzystania z Serwisu określone w niniejszym Regulaminie,
  2. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
  3. Udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych Zdjęć i tch opisów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu,
  4.  Podczas rejestracji i korzystania z serwisu będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawa,
  5. Zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych osób,
  6. Jest świadomy ciążącej na nim odpowiedzialności za ewentualne naruszenia dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich w szczególności wskutek wykorzystania wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody,
  7. Zobowiązuje się w przypadku skierowania w stosunku do Administratora roszczeń przez osoby trzecie związanych z naruszeniem praw do opublikowanych przez Użytkownika treści, złożyć pisemne oświadczenie lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym.

5. Prawo do usunięcia Zdjęcia z Galerii ma Administrator, który może to zrobić, jeśli Zdjęcie narusza § 6 lub na wyraźną prośbę Użytkownika, który to Zdjęcie wcześniej opublikował.

 

§ 5

Prawa autorskie i prawa do wizerunku

 1. Użytkownik może umieszczać w Dziale wyłącznie Zdjęcia, do których posiada odpowiednie prawa autorskie lub w stosunku do których uzyskał odpowiednie zezwolenia na umieszczenie w Dziale (licencję) od osób trzecich, którym takie prawa autorskie przysługują.
 2. Użytkownik może udostępniać w Dziale innym osobom wyłącznie Zdjęcia obejmujące wizerunki dzieci, których Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem prawnym. Jeżeli Zdjęcia oprócz wizerunków dzieci zawierają także wizerunki osób trzecich, Użytkownik może je udostępniać innym osobom tylko po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia osób trzecich, których wizerunki znajdują się na udostępnianych Zdjęciach.

    

§ 6

Zachowania niedozwolone

 1. Użytkownikom Działu zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym, co oznacza zakaz przesyłania za pomocą Serwisu materiałów:
  1. których zamieszczenie narusza prawo autorskie lub prawo do wizerunku;
  2. zawierających treści wulgarne lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  3. zawierających groźby lub propagujących nienawiść;
  4. zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia;
  5. zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, jak hakerstwo, cracking lub phreacking (w zakresie objętym karalnością);
  6. zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, konie trojańskie,dane zawierające pluskwy, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  7. naruszających w inny sposób prawa osób trzecich.
 1. Niedozwolone jest również:
  1. zbieranie Zdjęć i danych oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Działu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających);
  2. dodawanie profili dzieci i publikowanie Zdjęć przez osoby inne niż rodzice lub prawni opiekunowie dzieci;
  3. przesyłanie treści pornograficznych;
  4. przesyłanie treści zawierających przekazy reklamowe lub Spam.
 2. Osoby zainteresowane zamieszczeniem w Dziale treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym zobowiązane są uzyskać zgodę redakcji Mamy-mamom.pl na tego rodzaju działania.

§ 7

Uwagi końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 1. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 2. W sprawach, których nie reguluje niniejszy Regulamin, zastosowanie ma ogólny Regulamin Strony (link).
 3. Wykładni wszystkich zapisów regulaminu należy dokonywać przy poszanowaniu prawa, dobrych obyczajów, a w szczególności przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827).