KONKURS: Wieczorne rytuały Mamy

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy konkurs „Wieczorne rytuały Mamy”

2. Organizatorem Konkursu jest serwis http://www.mamy-mamom.pl/ należący do Iguana Koncept Anna Kuliberda, z siedzibą w Warszawie (03-290), ul. Podłużna 30h/4, NIP 5272312124

3. Fundatorem Nagród jest natomiast Kneipp GmbH (właściciel marki Kneipp) z siedzibą przy ul. Winterhäuser Str. 85, 97084 Würzburg (Niemcy), zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym (Handelsregister) prowadzonym przez Sąd Rejonowy – Sąd Rejestrowy (Amtsgericht -Registergericht) Würzburg HRB Nr. 12254, NIP: DE 134 158 209 reprezentowanym przez: 

1) Ewa Łusiak – Marketing Manager Kneipp Poland 

2) Anna Rudzka-Nowak – Sales Manager Kneipp Polska, 

zgodnie pełnomocnictwem z dnia 16 września 2020 r. udzielonym przez Prezesa Spółki Alexandra Schmidt oraz Prokurenta Floriana Richter.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na Facebooku: https://www.facebook.com/MamyMamom

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 23.11.2022 r. – 7.12.2022 r.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem http://www.mamy-mamom.pl/

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu wykonać zadanie polegające na przesłaniu odpowiedzi na pytanie: Dzieciom śpiewamy kołysanki, a same jak dbamy o zdrowszy i skuteczniejszy sen?

c) odpowiedź należy zamieścić pod postem konkursowym, dostępnym tu: https://www.facebook.com/MamyMamom/posts/5766198230100080

3. Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród zastrzegają sobie prawo do publicznego wykorzystania treści zgłoszeń konkursowych do celów promocyjnych związanych z Konkursem.
4. Osoba biorąca udział w Konkursie przekazuje Organizatorowi pełne prawa autorskie do nadesłanej wypowiedzi.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest 5 zestawów kosmetyków Kneipp z serii Good Night. W skład każdego zestawu wchodzi:

– Kryształki soli do kąpieli,

– Olejek do ciała,

– Olejek do kąpieli

– Żel pod prysznic

2. Zdobywcami nagród będzie 5 osób, które prześlą najciekawsze według Organizatora odpowiedzi (zgodnie z §2, pkt 2b).

3. Zakończenie konkursu: Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 10.12.2022 r.

4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości prywatnej w przeciągu 2 dni od zakończenia Konkursu

7. Nagrody będą wysyłane tylko na terenie Polski.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu.

2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

3. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na:
a. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
b. otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
c. używanie przez Iguana Koncept Anna Kuliberda telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, otrzymywanie informacji handlowych oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w Konkursie.

5. Administratorem danych jest Anna Kuliberda Iguana Koncept z siedzibą w Warszawie, przy ul. Podłużnej 30h/4, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celach marketingowych.

6. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a w zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu Uczestnik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres Iguana Koncept Anna Kuliberda. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i komunikacyjne, bądź jakiekolwiek inne problemy, wpływające na ostateczne wyniki Konkursu. W przypadku wystąpienia poważnych problemów technicznych, Organizator uprawniony jest do unieważnienia Konkursu. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające lub utrudniające Użytkownikowi wzięcie udziału w Konkursie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu email, telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora z Uczestnikiem.
4. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego udział w Konkursie będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 6
REKLAMACJE

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od stwierdzenia przyczyny zaistnienia reklamacji.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres zgłoszony podczas rejestracji.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009,Nr 201, poz. 1540).

4. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, oświadczenie Uczestnika uważane jest za doręczone Organizatorowi, jeżeli zostanie doręczone na adres Organizatora lub doręczone pocztą elektroniczną za potwierdzeniem.