Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy mamy-mamom.pl, dostępny pod adresem internetowym www.mamy-mamom.pl/sklep prowadzony jest przez Justynę Smolińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PR & Digital Media Agency wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5631735607
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PR & Digital Media Agency wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5361735607
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mamy-mamom.pl/sklep. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży E-booków. Przez E-booki rozumie się wydania elektroniczne, e-wydania, książki cyfrowe, publikacje elektroniczne, mogące zawierać również elementy dodatkowe poza tekstami, w postaci np. plików MP3 (np. szkolenia), grafiki, jak i elementy interaktywne (np. hiperłącza). Sklep nie prowadzi sprzedaży egzemplarzy książek w formie papierowej.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta, ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami produktów dostępnych w sklepie tj. E-booka (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z zawartością, tematyką, treścią, autorem, liczbą stron oraz przeznaczeniem), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami oraz innymi kosztami, oraz minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Klienta powyższych obowiązków. E-booki udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie: PDF.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 05-110 Jabłonna ul. Grabsztyny 2/9
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 508 098 562
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 45 1050 1025 1000 0092 5685 2451
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 17.00

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu są następujące:

a) połączenie z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;

c) posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta email, dzięki któremu będzie mógł się zalogować do serwisu. Konto email będzie jednocześnie dla serwisu jego identyfikatorem użytkownika oraz służyło do korespondencji zakupowej.

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i/lub urządzeniem mobilnym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

a) Przeglądarka zgodna z najnowszymi standardami (Chrome, Firefox, Safari 10+, Edge). Starsze przeglądarki typu Internet Explorer od wersji 9 do 11, Safari 9 nie są wspierane;

b) Przeglądarka powinna obsługiwać Java Script i standard HTML5.c.;

c) włączona obsługa Cookies i Java Script.

 1. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 2. Warunkiem korzystania z E-booków jest:

a) w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie aktualnego programu obsługującego takie pliki np. Adobe Reader.

b) w przypadku, gdy E-book zawiera też pliki MP3 – posiadanie dodatkowo programu odtwarzającego MP3;

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości (w tym aktualizacji treści) E-Booków oraz ich cen. Ma także prawo do przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Na stronie sklepu zamieszczamy tylko zweryfikowane przez nas opinie. Dopuszczamy publikację opinii zamieszczonych przez Klientów sklepu, którzy nabyli recenzowany E-book

§ 6 

Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Sklepu

 1.  E-booki stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do E-Booków przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.
 3. Kupno E-booka nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do niego. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki – Klient nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić kopię zapasową. 
 4. W szczególności Klientowi nie wolno:

a) Zwielokrotniać E-booka lub dokonywać jego rozpowszechniania; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

b) Udostępniać E-booka jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

c) Najmować i użyczać E-booka; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

d) Ingerować w treść i zawartość E-booka.

e) Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na E-book.

5. Do E-booków nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, o dozwolonym użytku, ponieważ stanowią one programy komputerowe (art. 77 prawa autorskiego).

6. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do E-booka osoba, która dopuściła się naruszenia (także Klient), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto tego E-booka za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz E-booka. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

7. Jeśli Klient ma wątpliwości co do innego podmiotu, na którym znajdują się E-booki Sprzedawcy, powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.

§ 7

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu email oraz ustanowienie hasła dostępu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu/adresu email i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 8

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) – zamówienie można złożyć także bez zakładania konta
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu – jeśli jest on inny niż dane podane w polu Dane płatności.
 5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”. Potwierdzenie zakupu przyjdzie na adres email.
 6. opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Klienta do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Klienta lub od Klienta do Sprzedawcy.

§ 9

Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 2. a) płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 3. b) płatność za pośrednictwem platformy Przelewy24
 1. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W związku z tym, że sklep dostarcza tylko treści cyfrowe, po otrzymaniu zamówienia (jego realizacji), nie jest możliwe dokonanie zwrotu E-booka.
 3. W przypadku wyboru metody płatności tradycyjnym przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku zakupu produktu cyfrowego jakim są E-booki, Klient nie ma prawa odstąpić od umowy kupna, jeśli produkt został już wysłany.

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty prezentowane w sklepie. Na stronach Sklepu szczegółowo opisana jest zawartość każdego E-booka.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca a także Iguana Koncept Anna Kuliberda z siedzibą w Warszawie (03-290), przy ul. Podłużnej 30h/4, właściciel portalu mamy-mamom.pl
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3.    4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Więcej informacji o sposobie przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta można dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, przepisów o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.