REGULAMIN KONKURSU #fitmamabezspinki

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkursem nazywamy „Konkurs #fitmamabezspinki”
2. Organizatorem Konkursu jest serwis http://www.mamy-mamom.pl/ należący do Iguana Koncept
Anna Kuliberda, z siedzibą w Warszawie (03-290), ul. Podłużna 30h/4
3. Fundatorem Nagród jest firma Naturhouse Sp.zo.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Dostawcza 12A
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie http://www.mamymamom.pl/
oraz na portalach społecznościowych: facebook.com oraz instagram
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 20.02 – 20.03.2018 r.
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem http://www.mamy-mamom.pl/
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu wykonać poniższe zadanie:
Opublikować na swoim profilu fotkę na temat tego jak dba o swoją formę będąc mamą (zdjęcia
posiłków, zdjęcia codziennej aktywności). Post oznaczy tagiem: #fitmamabezspinki oraz
#naturhouse
c)osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do
publikowanego i zgłaszanego do konkursu zdjęcia
3. Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród zastrzegają sobie prawo do publicznego
wykorzystania treści zgłoszeń konkursowych (zdjęć) do celów promocyjnych związanych z
Konkursem.
§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie są zestawy:
– 4 książki z przepisami, kubek, kalendarz
– parasole plażowe
2. Zdobywcami nagród zostaną osoby, które prześlą najciekawsze według Organizatora zdjęcia
(zgodnie z §2, pkt 2b).
3. Laureaci #fitmamatygodnia będą wybierani raz na tydzień: 1 zestaw główny + 2 parasole, jako
wyróżnienie
4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zwycięskie fotografie zostaną przedstawiona na stronie http://www.mamy-mamom.pl/fit-mamabez-spinki/
z podaniem nicku lub imienia Laureata. Na co Laureat wyraża zgodę, przystępując do
konkursu.
8. Nagrody będą wysyłane tylko na terenie Polski.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem przyznania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
telefonu kontaktowego.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz Fundatora Nagród. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.