Regulamin konkursu „Bo uśmiech dziecka jest najważniejszy”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursem nazywamy konkurs pod nazwą „Bo uśmiech dziecka jest najważniejszy”

2. Organizatorem Konkursu jest serwis https://mamy-mamom.pl/ należący do Iguana Koncept Anna Kuliberda, z siedzibą w Warszawie (03-290), ul. Podłużna 30h/4, NIP 5272312124

3. Fundatorem Nagród jest firma Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, KRS 0000275255, NIP: 5242593360 oraz Pierre Fabre Medicament Polska Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, KRS 0000010956, NIP 5213108066

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie https://mamy-mamom.pl/

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 10.05.2021 r. – 25.05.2021 r.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem https://mamy-mamom.pl/

c) nie jest pracownikiem Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.

c) nie jest pracownikiem Pierre Fabre Medicament Polska Sp. Z o.o2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi w trakcie trwania konkursu wykonać zadanie polegające na przesłaniu zdjęcia lub zdjęć o temacie: „Bo uśmiech dziecka jest najważniejszy”oraz polubić profil enel-med https://www.facebook.com/enelmed na Facebooku

c) zgłoszenie wraz z danymi osobowymi uczestnika Konkursu (imię, adres e-mail) należy wysłać na adres mailowy: [email protected] podany na stronie konkursowej. Wysłanie zgłoszenia konkursowego oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Organizator Konkursu oraz Fundatorzy Nagród zastrzegają sobie prawo do publicznego wykorzystania treści zgłoszeń konkursowych, w tym zdjęć do celów promocyjnych związanych z Konkursem m.in. na stronach: https://mamy-mamom.pl oraz https://promocja.enel.pl/usmiech-dziecka-mamy

4. Osoba biorąca udział w Konkursie posiada wszelkie prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób widocznych na zdjęciu przez wydawcę mamy-mamom.pl z siedzibą w Warszawie ul. Podłużna 30h lok. 4, 03-290 Warszawa, na potrzeby Konkursu oraz całej akcji „Bo uśmiech dziecka jest najważniejszy”, w tym na głównej jej stronie https://promocja.enel.pl/usmiech-dziecka-mamy

5. Osoba biorąca udział w konkursie musi być pełnoletnia.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:

I MIEJSCE

zabieg GBT dla dziecka do realizacji w wybranych oddziałach enel-med (wartość 210zł)

zabieg GBT dla osoby dorosłej do realizacji w wybranych oddziałach enel-med (wartość 400zł)

– zestaw produktów do higieny jamy ustnej od firmy Pierre Fabre (marka Elgydium)

– książeczka „Wiem i ja. Kłap! Co w zębach zgrzyta” Anna Czerwińska-Rydel (wartość 44,90zł)

II MIEJSCE

zabieg GBT dla dziecka do realizacji w wybranych oddziałach enel-med (wartość 210zł)

– zestaw produktów do higieny jamy ustnej od firmy Pierre Fabre (marka Elgydium)

– gra planszowa Alhambra (wartości 150zł)

– książeczka „Wiem i ja. Kłap! Co w zębach zgrzyta” Anna Czerwińska-Rydel  (wartość 44,90zł)

III MIEJSCE

– zabieg GBT dla dziecka do realizacji w wybranych oddziałach enel-med (wartość 210zł)

– zestaw produktów do higieny jamy ustnej od firmy Pierre Fabre (marka Elgydium)

– książeczka „Wiem i ja. Kłap! Co w zębach zgrzyta” Anna Czerwińska-Rydel (wartość 44,90zł)

2. Zdobywcami nagród są 3 osoby, które prześlą najciekawsze według Organizatora zdjęcia (zgodnie z §2, pkt 2b) oraz polubią profil enel-med https://www.facebook.com/enelmed na Facebooku. Laureaci zostaną wybrani i ogłoszeni dnia 1.06.2021 r.

4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 10 dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail. Wyniki zostaną także ogłoszone na stronie facebook.com/mamymamom 1.06.2021 r. w specjalnym LIVE, gdzie zostaną przedstawione zwycięskie prace.

7. Dodatkowo – informacja o zwycięzcach zostanie przedstawiona na stronie konkursowej oraz na stronie akcji https://promocja.enel.pl/usmiech-dziecka-mamy

8. Nagrody będą wysyłane przez Organizatora tylko na terenie Polski, a vouchery na usługi stomatologiczne zostaną wysłane za pośrednictwem poczty mail. 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu.

2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

3. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na:

a. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;

b. otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

c. używanie przez Iguana Koncept Anna Kuliberda telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, otrzymywanie informacji handlowych oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w Konkursie.

5. Administratorem danych jest Anna Kuliberda Iguana Koncept z siedzibą w Warszawie, przy ul.Podłużnej 30h/4, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celach marketingowych.

6. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a w zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu Uczestnik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres Iguana Koncept Anna Kuliberda, ul. Podłużna 30h/4, 03-290 Warszawa. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i komunikacyjne, bądź jakiekolwiek inne problemy, wpływające na ostateczne wyniki Konkursu. W przypadku wystąpienia poważnych problemów technicznych, Organizator uprawniony jest do unieważnienia Konkursu. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające lub utrudniające Użytkownikowi wzięcie udziału w Konkursie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu email, telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora z Uczestnikiem oraz wysyłkę nagród.

4. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego udział w Konkursie i nadesłana praca będą naruszały prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa i dobre obyczaje. 

§ 6

REKLAMACJE

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od stwierdzenia przyczyny zaistnienia reklamacji.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres zgłoszony podczas rejestracji.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009,Nr 201, poz. 1540).

4. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, oświadczenie Uczestnika uważane jest za doręczone Organizatorowi, jeżeli zostanie doręczone na adres Organizatora lub doręczone pocztą elektroniczną za potwierdzeniem.